Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2019

 
           Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

           Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

           Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

           Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

              Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Dự thảo)

              Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

           Báo cáo tài chính 2018 riêng và hợp nhất đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

           Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

           Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

           Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

              Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

           Tờ trình thông qua điều chỉnh điều lệ tổ chức hoạt động của T.C.ty thực hiện theo nghị định 71/2017/NĐ-CP

              Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

              Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

              Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan ::Zalo 091 332 0860
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc :: Zalo 0832335855
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin