Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

         Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

   
      Phiếu đăng & giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
   
         1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

          2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

          3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

         4. Báo cáo tài chính 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

         5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

         6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

          8. Tờ trình thông qua tiền lương thù lao HDQT, BKS năm 2020 và phương án chi năm 2021

          9. Tờ trình & Điều lệ sửa đổi Tổ chức hoạt động của TCT theo luật doanh nghiệp 2020

       
 10. Tờ trình & dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty

        11. Tờ trình & dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

        12. Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

        13. Tờ trình & dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

        14. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021- 2024


        15. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 

        16. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

         16.a. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan ::Zalo 091 332 0860
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc :: Zalo 0832335855
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin