Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2018


 Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

► Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

► Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

► Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

► Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Dự thảo) 

► Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

► Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

► Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

► Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

► Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

► Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

► Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất

► Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

► Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

► Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin